You can find this statement in English here

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret vaatii tulevilta päättäjiltä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ammatillisen osaamisen liikkuvuuden edistämiseen

Toimivat palveluiden sisämarkkinat vaativat todellista ammatillisten osaajien liikkumista. Kuten tavaroiden vapaan liikkuvuuden puolella, myös ammatillisen osaamisen liikkutuvuuteen vaikuttavat monet tekijät, joista suora ammatillisten minimivaatimusten sääntely on vain yksi. Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret katsoo, että tulevalla institutionaalisella toimikaudella suomalaisten europarlamentaarikkojen ja komissaarin tulee edistää ammatillisen osaamisen liikkuvuutta kokonaisvaltaisesti. Olemassa olevat palvelut kuten EURES ja Europass ovat puutteellisia tästä näkökulmasta, minkä johdosta on ensisijaisen tärkeää kehittää kansainvälistä työllistymistä proaktiivisesti.Tällä hetkellä ongelmat keskittyvät käytännön toteutukseen, eivätkä järjestelmiin itseensä. Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret kiinnittää huomiota kolmeen tosiasialliseen ammatillisten osaajien liikkuvuutta edistävään tekijään: verkostoihin, taloudelliseen asemaan ja kompetenssien tunnistettavuuteen.

Verkostot ovat avainasemassa yksilön tukiverkon muodostumisessa. Verkostoja tarvitaan niin työnhaussa, muutettaessa uudelle paikkakunnalle kuin työelämän eri vaiheissa. Euroopan unioni pystyy tarjoamaan tukea verkostojen luomisessa ammatillisen koulutuksen aikana monella tavalla ennen kaikkea vaihto- ja harjoitteluohjelmien avulla. Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret nostaa myös vapaaehtoistyön ja vapaa-ajan aktiviteettien kautta hankitun non-formaalin koulutuksen tärkeäksi verkostojen luomistavaksi. Non-formaalia koulutusta rahoittavien ohjelmien suunnittelussa tuleekin varmistaa, että ne tavoittavat ja niitä on myös kohdennettuja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret kiinnittää huomiota myös ammatillisten osaajien taloudelliseen asemaan liikkuvuuskokemuksen hankkimisessa. Erityisesti tämä tulee huomioida oppisopimusopiskelijoiden kohdalla, joiden tulotaso on sidottu työnantajan alaisuudessa työskentelemiseen. Taloudellista asemaa tulee parantaa varmistamalla opintojen hyväksiluku ja siten opintososiaalisten etuuksien saaminen sekä kiinnittämällä huomiota erilaisten rahoitusohjelmien osalta vaihtoon tai harjoitteluun lähtevälle tarjottavan tuen kattavuuteen. Oppisopimustyylisesti opiskeleville tulee räätälöidä omia liikkuvuusohjelmia, jotta myös heille on taloudellisesti mahdollista rakentaa eurooppalaisia verkostoja.

Osaamisen tunnistaminen työmarkkinoilla ei toteudu ainoastaan sääntelyllä vaan edellyttää, että myös työnantajat ja koulutuksen järjestäjät tunnistavat hankitun osaamisen. Vapaan liikkuvuuden ja erilaisten Europass-ansioluettelopohjien toimimiseen ei riitä, että ne ovat olemassa, vaan niitä tulee aktiivisesti viedä koulutuksen järjestäjien ja sitä kautta myös työnantajien tietoisuuteen. Osaamisen tunnustamisen saralla eurooppalaisten päätöksentekijöiden tulee patistaa jäsenmaita eri työkalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä panostaa yhteistyössä alueiden kanssa toteuttaviin ohjelmiin ja hankkeisiin. Aluetoimijoiden kanssa tehtävät hankkeet kohdentuvat ruohonjuuritasolla alueiden vahvuuksien mukaan ja siten myös helpoiten tavoittavat kunkin alueen tosiasialliset työnantajat paikallistoimijoiden kontaktien kautta.

Ammatillisten osaajien liikkuvuus on tärkeässä asemassa, kun Eurooppaa rakennetaan ja luodaan uusia elinkeinon muotoja esimerkiksi digitaalisuuden saralla. Parannettavaa on runsaasti, sillä EU:n sisämarkkinat palvelusektorilla kasvavat muita talousblokkeja selvästi hitaammin. Pelkästään palveludirektiivin täysivaltainen implementointi saattaa nostaa EU alueen BKT:ta jopa 2% (1). Aito liikkuminen johtaa myös koulutuksen ja työmarkkinoiden odotusten yhtenäistymistymiseen pitkällä aikavälillä. Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret katsoo, että ammatillisen osaamisen vapaa liikkuvuus ei ratkea vain sääntelyä purkamalla ja yhtenäistämisellä vaan se tarvitsee tueksi laaja-alaisen liikkuvuutta tukevan lähestymistavan.

Kansainvälisen työn tulee olla normi myös palvelusektorilla, jotta vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat aidosti toimivat. Tästä syystä Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret vaatii valittavilta suomalaisilta europarlamentaarikoilta ja komissaarilta toimia ammatillisten osaajien verkostojen, taloudellisen aseman ja osaamisen tunnustamisen varmistamiseksi osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa ammatillisen osaamisen liikkuvuuden edistämisessä.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret

(1) https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/5/465/1543487161/final-report-on-single-market-for-services-15nov2018_v2.pdf

Lisätietoja:
Juho Mölsä
Varapuheenjohtaja
045 647 2033
juho.molsa[at]helsinki.fi

Denis Shemyakin
Taloudenhoitaja, tapahtuma- ja sidosryhmävastaava
041 505 6185
business.shemyakin[at]gmail.com